Klubbhusfrågan får sin lösning: Omklädningshus

När 18-hålsbanan invigdes 1973 ökade behovet av god service. Detta gällde särskilt omklädningsutrymmen för medlemmar och greenfeegäster. Svensk golf gjorde 1974 en inventering av klubbhusen i Sverige. Det visade sig då att Fjällbacka hade minsta utrymmet för dusch och omklädning av alla 18-hålsbanor, men hade däremot de bästa bagskåpen.
Hela klubbhusfrågan var föremål för livliga diskussioner under åren 1974-78. Man kunde inte enas om var klubbhuset skulle ligga och inte heller hur det skulle utformas. Det saknades dessutom pengar och det var nog bra för vi fick tid att tänka oss för. Det bildades en särskild klubbkommitté som i samarbete med styrelserna i bolag och golfklubb enades om att omklädningsdelen avskiljdes från övrig klubbverksamhet. Härigenom kunde platsen väster om 18 green användas. Ritningen till omklädningsdelen utfördes av arkitekt Lennart Olausson.
På hösten 1979 sattes spaden i marken med schaktning och sprängning för bottenplattan, som utfördes i egen regi med hjälp av Inventing och Gunnar Andersson & C:o. Huset uppfördes av "Rörvikshus" och målning med "väv" av frivilliga från golfklubben. Bänkar skänktes från Inventing och möbler av damkommittén.
Vi hade nu bättre resyrser att ta emot gäster, vilket var särskilt viktigt vid stora tävlingar med många spelare från andra klubbar, såsom hummertävlingen, RM, DM etc. Men allra viktigast var ju att medlemmarna kunde erbjudas en bättre service.